KULLANICI MENÜSÜ

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)


Çalışma Hakkında Bilgi:

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) herediter, otozomal resesif bir hastalıktır. Özellikle Akdeniz ülkelerinde, Türkler, Ermeniler, Yahudi ve Araplarda görülür. Tekrarlayıcı ateş, karın ağrısı, sinovit, plörezi ve erizipel benzeri eritem atakları ile karakterizedir.

Bu projede iki araştırma planlanmıştır.

1.Ülkemizdeki FMF olgularının klinik özellikleri, klinik alt grupları, fenotip/genotip ilişkisi, komorbid hastalılıklar, kolşisin direnci ve ilişkili değişkenlerin, tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği çok merkezli kesitsel çalışma.

2. FMF’li olgularda yaşam kalitesi ve ilişkili değişkenlerin araştırıldığı çok merkezli, kesitsel çalışma.

Dahil etme kriterleri:

  • FMF tanısı almış,
  • Vizit tarihinde 18 yaş ve üstünde olan
  • Çalışmaya katılım için onam formu imzalamış
Hastalar çalışmaya dahil edilmelidir.

Yayınlarda yazar olarak yer alabilmek için çalışmaya dahil edilmesi gereken en az hasta sayısı: 30


Proje Yürütücü/leri:

  • Hatice Bodur
  • Fatma Gül Yurdakul


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 06/12/2017 - 26/10/2018